18 lipca 2019
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Błąd
 • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

   Polski Zwizek Guchych, powoany 25 sierpnia 1946 r. na Zjedzie Delegatw Stowarzysze Guchoniemych w odzi, jest kontynuatorem idei i zada realizowanych przez regionalne stowarzyszenia guchoniemych i Polski Zwizek Towarzystw Guchoniemych, ktre w Polsce istniay przed II wojna wiatow. Celem Polskiego Zwizku Guchych jest zrzeszanie osb niesyszcych i innych osb z wad suchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach yciowych, utrzymanie tosamoci rodowiska osb niesyszcych, a w szczeglnoci:

 1. sprawowanie opieki nad dziemi i modzie z uszkodzonym suchem oraz nad dziemi syszcymi rodzicw niesyszcych - poprzez prowadzenie na zlecenie lub wspuczestnictwo w rehabilitacji suchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wyksztacenia i kwalifikacji zawodowych,
 2. sprawowanie opieki nad dziemi i modzie niesyszc i z uszkodzonym suchem oraz nad dziemi syszcymi rodzicw niesyszcych - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wyksztacenia oglnego i kwalifikacji zawodowych,
 3. organizowanie i prowadzenie pracy owiatowej, kulturalnej, zawodowej i spoecznej w rodowisku osb niesyszcych i ich rodzin,
 4. organizowanie i prowadzenie dziaalnoci szkoleniowej w rnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym - w szczeglnoci w zakresie jzyka migowego,
 5. organizowanie wasnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
 6. prowadzenie zawodowej rehabilitacji osb niesyszcych i z uszkodzonym suchem zatrudnionych w jednostkach dziaalnoci gospodarczej Zwizku,
 7. ochrona praw i interesw oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno - bytowych,
 8. prowadzenie dziaa w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i spoecznej,
 9. propagowanie w spoeczestwie problemw ochrony suchu i rehabilitacji osb niesyszcych i z uszkodzonym suchem oraz podejmowanie dziaa zmierzajcych do zapobiegania inwalidztwu suchu.

Zwizek opiera swoj dziaalno gwnie na pracy spoecznej czonkw i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw moe zatrudnia tumaczy jzyka migowego.

W samym Opolu inicjatywa zrzeszenia si osb niesyszcych powstaa nieco wczeniej ni oficjalny Oddzia Opolski PZG. Po zakoczeniu II wojny wiatowej Gusi z terenw lska opolskiego odczuwali potrzeb zjednoczenia si, stworzenia dla siebie jakiej rzeczywistoci, w ktrej mogli by zacz powojenne spokojne ycie.
W 1948 roku w Opolu osoby niesyszcych rozpoczy starania w celu sformalizowana i utworzenia oficjalnie dziaajcej grupy.
Urzdujcy wwczas w opolskim ratuszu burmistrz przychyli si do zoonej na jego rce proby o przyznanie opolskim niesyszcym jakiego lokum w ktrym mogliby prowadzi swoj dziaalno. O wikszo spraw w tym okresie zabiega pan Marzal Ewald. To on te wystara si o pierwszy lokal przy ulicy May Rynku 9 a. Pan Marzal opiekowa si guchymi, wspomaga finansowo Koo i osoby niesyszce. Stara si aby wszyscy Gusi czuli si w wietlicy jak u siebie w domu. Po urzdzeniu pomieszczenia, ktre stao si wietlic pierwszej na Opolszczynie organizacji niesyszcych wybrany zosta prezes pan Skatua Wilhelm a jego zastpc zosta pan Golamb Pawe. Od samego pocztku wietlica ttnia yciem. Organizowane byy liczne spotkania m. in. witeczne, zebrania czy odczyty a take zabawy taneczne.

Udao si dotrze do kilku zdj z tego okresu. I tak oto na zdjciu powyej widnieje grupa opolskich niesyszcych inicjatorw przed pierwsz opolsk wietlic (drugi od lewej to pan Marzal, w rodku pan Golamb, obok pani Ress Zofia, ktra pracowaa w biurze Koa znajca jzyk migowy, ostatni to pan Kotyga Jzef-guchy i powyej jego syn - Helmut - syszcy, trzeci pan z lewej u gry to Tatura Jzef; pozostaych nazwisk nie znamy). Obecnie tego pomieszczenia ju nie ma, tamten budynek zosta zburzony.

Na nastpnej fotografii (nr 2) wida siedzcego mczyzn. To pan Marzal Ewald obok stoi pan Mucha Bernard, a stojca moda kobieta to pani Korzka Elbieta, ktra bya pierwszym tumaczem jzyka migowego w wojewdztwie opolskim.

Zdjcie nr 3 ukazuje nam yw dyskusj pomidzy Tatur Jzefem a Czekaa Jzefem, ponadto z lewej strony moemy ujrze pana Drza Emila i jego on Wand.

Kolejne zdjcia przedstawiaj jedn z pierwszych imprez jakie dobyway si w naszym zwizku. witym Mikoajem zosta wtedy Pan Mucha Bernard i take z imprez Koa. Wrd czonkw mona zauway kapana nazwiskiem Komander. Gusi zapraszali kapana po kadej mszy do swojej wietlicy aby spdzi z nimi jeszcze troch czasu.

Okoo 1950 roku Koo Guchych, jeszcze wtedy nie do koca oficjalne aczkolwiek ju wtedy prnie dziaajce na ziemiach opolskich przeksztacio si w Wojewdzkie Koo w Opolu. Wtedy prezesem organizacji zosta pan Golamb Pawe, zastpc Pani Ress Zofia i sekretarzem Pani Bochenek Helena.Koo Guchych, ktre znajdowao si na ul. May Rynek zostao przeniesione w latach 1952-1953 do pomieszczenia przy ul. Puaskiego 18 gdzie zostaa utworzona wietlica, natomiast biuro przeniesiono na ul. 1 Maja nr 6.

Koo Guchych, ktre znajdowao si na ul. May Rynek zostao przeniesione w latach 1952-1953 do pomieszczenia przy ul. Puaskiego 18 gdzie zostaa utworzona wietlica, natomiast biuro przeniesiono na ul. 1 Maja nr 6.

Oficjalnie Opolski Oddzia PZG zosta zarejestrowany pod koniec lat 50-tych Nowo wybrany prezes pan Katyga Helmutd i jego zastpca Czekaa Pawe swoj dziaalno rozpoczli 10.11.1957 roku.

Niecay rok pniej tj. 10.08.1958 roku po stabilizacji nowo powstaego oddziau ukonstytuoway si nowe wadze w skad ktrych wchodzili: Czekaa Pawe - prezes, Tatura Jzef - wiceprezes, Bochenek Helena - sekretarz, Feliks Pawe - skarbnik.

W roku 1960 oddzia opolski mg poszczyci si ju szecioma koami terenowymi mieszczcymi si: w Opolu,Strzelcach Opolskich, Nysie, Raciborzu, Kluczborku oraz w Kdzierzynie - Kolu. Do dzi funkcjonuj wietlice w tych miejscowociach natomiast koo w Raciborzu po nowym podziale administracyjnym naszego kraju zaczo podlega pod Oddzia Dolnolski PZG. W wietlicach opolskiej i strzeleckiej odbyway si warsztaty fotograficzne. Nawizano wwczas take kontakt z opolskim radiem, w ktrym przeprowadzono trzy audycje o guchoniemych oraz z Trybun Opolsk w ktrej regularnie pojawiay si notatki dotyczce dziaalnoci wychowawczej Oddziau Opolskiego PZG.

Szkoa dla Niesyszcych w Raciborzu braa udzia w licznych zawodach sportowych odbywajcych si w Polsce m.in. w latach kiedy Racibrz podlega jeszcze pod Oddzia Opolski PZG pan Skubis Wadysaw pobi rekord bieni w biegu na 60m modzikw w oglnopolskich zawodach lekkoatletycznych w 1960 roku. Zaj on take pierwsze miejsce w rzucie granatem 500g. W biegu juniorw na 100 i 200 m pierwsze miejsce zaj Frydrych Jan rwnie z Raciborza.
Oprcz tego reprezentanci orodka raciborskiego zajmowali licznie trzecie i czwarte miejsca rnych dyscyplin lekkoatletycznych.

W tym samym roku obchodzono XV rocznic wyzwolenia Opolszczyzny i przyczenia jej na stae ju do macierzy. Z tej okazji we wszystkich wietlicach zostay wygoszone referaty i pogadanki o wczesnych wydarzeniach. Jednoczenie pracownicy Opolskiego Oddziau PZG ubiegali si o zmian lokalu w zwizku z trudnymi warunki panujcymi w wczesnej siedzibie PZG.

11.03.1962 roku przeprowadzone zostaj kolejne wybory po ktrych wyaniaj si nastpujce wadze: prezes - Marzal Ewald, wiceprezes - Tkocz Hubert, sekretarz - Bochenek Helena, skarbnik - Czekaa Pawe. Te wadze utrzymuj si i prowadz swoj dziaalno do 7.05.1966 roku.
Dnia 30 czerwca 1965 zostaa otwarta poradnia logopedyczna podlegajca pod Opolski Oddzia Polskiego Zwizku Guchych. Na terenie K Opolskiego Oddziau PZG organizowane byy cykliczne imprezy i spotkania. Jednym z takich ciekawszych w tamtych latach okazao si by spotkanie w wietlicy strzeleckiej na ktrym odby si pokaz kulinarny.

W 1966 roku pani Bochenek zatroszczya si o bezpieczestwo Guchych i ich znajomo przepisw ruchu drogowego. Zorganizowaa ona spotkanie z Inspektoratem ruchu Drogowego Komendy Miasta Milicji Obywatelskiej. W wietlicy zwizku odbya si wtedy pogadanka o tym jak zachowywa si na drodze oraz zostay wywietlone filmy tematyczne.

Na okres od 8.05.1966 do 8.09.1968 stanowisko prezesa obejmuje pan Marzal Ewald. Jednak sprawuje on funkcj prezesa do 1967 roku. Z powodw rodzinnych zrzeka si on funkcji penionej w PZG Opole i rezygnuje z czonkostwa w Zwizku. Po rezygnacji pana Marzala zostao zwoane zebranie na ktrym wybrano na nowego prezesa pana Mucha Bernarda, ktry funkcj prezesa peni a do nastpnych wyborw.

Take obejmujca wtedy stanowisko sekretarza PZG Opole, pani Chudala Marianna rezygnuje z penionej funkcji w zwizku z wyjazdem za granic w lipcu 1967 roku. Jej obowizki przejmuje pani Sega Ewa - nowo przyjta pracownik. Za granic w tym mniej wicej czasie udaje si take pan Czekaa Pawe, ktry by aktywnym i oddanym czonkiem Polskiego Zwizku Guchych. Polski Zwizek Guchych mieci si wwczas przy ul. Puaskiego nr 18 w Opolu (wietlica) i ul. 1 Maja 6 biuro.

Oprcz cyklicznych zebra odbyway si tam (jak ju zostao to na pocztku wspomniane) liczne zabawy okolicznociowe np. sylwestrowe lub pniej karnawaowe itp. 8 wrzenia 1968 roku wyoniy si nowe wadze Zarzdu Koa PZG. Prezesem zosta wtedy Chorgeczewski Wacaw, zastpc - Mucha Bernard, sekretarzem - Syga Henryk, skarbnikiem - Lakota Arnold.
Zarzd w tym skadzie utrzyma si do dnia 1.04.1969 i w tyme dniu funkcj prezesa przej pan Mucha Bernard. ycie w wietlicy przeplatane byo rnymi wsplnymi wyjazdami, imprezami no i oczywicie wyborami. Kolejne odbyy si w roku 1970. W ich konsekwencji prezesem zosta Tkacz Hubert, z-ca Chorgeczewski Wacaw, sekretarzem - Kartosiewicz Wodzimierz, skarbnikiem - Syga Henryk.

Z tego okresu nie udao nam si znale dokadnych informacji dotyczcych ycia w klubie, wiemy jednak e czonkowie chtnie uczestniczyli w yciu kulturalnym jakie byo tam prowadzone.
Nastpne wybory odbyy si 11.03.1973 roku.
Wybrano nowy zarzd w skadzie:

Prezes: Kudkowski Ryszard
Z - ca: Syga Henryk
Sekretarz: Tkocz Hubert

Pniej w 1976 roku prezesem zostaje pan Kainka Waldemar, z - ca - Suslik Hubert i sekretarzem Bogucka Grayna. 20.06.1978 kolejny raz zmienia si skad zarzdu na nastpujcy: prezes - Kudkowski Ryszard, z- ca - Kainka Waldemar, sekretarz - Bogucka Grayna.

22.11.1980 rok. Kolejne wybory, kolejna rada i nowe wadze. Prezes - Badyga Tadeusz, z - ca - Urban Jerzy, sekretarz - Skowronek Krystyna, skarbnik - Kula Ryszard.
W tym te okresie jeden z czonkw Koa - Wiesaw Grski - otrzyma zot odznak honorow PZG.

W styczniu 1981 roku nasi czonkowie postanowili wyjecha na rajd w gry opawskie. Takie wypady w gry powtarzay si dosy czsto. Ludzie dobrze si na nich bawili i co najwaniejsze mogli ten czas spdza razem w pogodnej atmosferze, wrd przyjaci. Poza rajdami take jak w poprzednich latach organizowane byy zabawy np. karnawaowe. W roku 1981 odbyy si take wojewdzkie mistrzostwa szachowe, w ktrych pierwsze miejsce zdobyo koo w Nysie, a take wojewdzkie mistrzostwa w tenisie stoowym w ktrym wygrao Koo Opolskie. Nasi czonkowie chtnie brali udzia w rnych imprezach i wyjazdach jakie tylko byy organizowane.

W 1985 roku odby si wojewdzki turniej piki siatkowej w ktrym pierwsze miejsce zajo Koo w Kluczborku, drugie Koo w Nysie, trzecie Koo Opolskie.

11.10.1986 - prezesem zostaje Rczka Dariusz, funkcj zastpcy przejmuje Kula Ryszard.
14.01.1991 roku stanowisko prezesa znowu obejmuje Kula Ryszard, wiceprezesem zostaje Rczka Dariusz, sekretarzem - Rczka Magorzata i skarbnikiem - Demianiuk Andrzej.

03.11.1995 kolejna zmiana wadz Oddziau Opolskiego PZG. Prezesem zostaje Rczka Magorzata, wiceprezesem - Kula Ryszard, z - ca - Pogorzelski Zbigniew, sekretarzem zostaje Lewandowski Mieczysaw a funkcj skarbnika obejmuje Krajewski Jacek.

W 1996 roku 25 kwietnia nastpuje zmiana prezesa z powodu rezygnacji pani Magorzaty Rczki. Wtedy tez pani Rczka Magorzata zostaje czonkiem, pan Krajewski Jacek powoany jest do funkcji z - ca prezesa a skarbnikiem zostaje Deja Iwona. W Opolskim Oddziale PZG duo si dziao. Organizowano liczne rajdy, wycieczki czy turnieje i spotkania okolicznociowe lub tak ot po prostu aby si mc spotka i poby razem.

29 maja 1999 roku Zarzd Gwny PZG postanowi rozwiza Oddzia Opolski i przyczy go do Oddziau Dolnolskiego. Oddzia Opolski przesta istnie jako odrbna i samodzielna placwka, natomiast pozostay koa oddziau tj., Koo terenowe w Nysie, w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku, w Kdzierzynie - Kolu oraz w Opolu.
Na szczcie nie trwao to dugo i w roku nastpnym tj. 11.11.2000 roku Zarzd Gwny PZG powoa ponownie do funkcjonowania Opolski Oddzia, ktry sta si znowu osobn jednostk posiadajc pi k terenowych j. w.

Od 2001 roku prezesem Opolskiego oddziau PZG zostaje pan Duszak Jarosaw, wiceprezesem zostaje pani Rczka Magorzata, pan Kula Ryszard i pani Jarg Alina, sekretarzem zostaje pani Krukowska Alicja. Wadze te utrzymuj si w niezmienionym skadzie do 11.03.2006 roku. W tym te roku odbyy si wybory nowych wadz. Prezesem zosta pan Ryszard Kula, wiceprezesami natomiast pan Duszak Jarosaw, pani Jarg Alina i pan Krajewski Jacek, sekretarzem zostaa pani Krukowska Alicja.

Przez cay okres dziaalnoci Opolskiego Oddziau Polskiego Zwizku Guchych starano si zapewni czonkom organizacji naleyt opiek, wsparcie oraz rne atrakcje. Wyjazdy cykliczne czy okolicznociowe imprezy byy organizowane, jak ju wczeniej zostao wspomniane, od pocztku zrzeszania si osb niesyszcych. Wybrane przesz Opolski Oddzia fotografie pokazuj czstk z ycia w Klubie. S to wspomnienia sprzed wielu lat a take z tych lat ostatnich; przekrj przez niemale ca dziaalno Oddziau. Widniej na nich nasi czonkowie, pionierzy i oddani Opolskiemu oddziaowi dziaacze. Wszyscy chtnie biorcy udzia w yciu klubu i starajcy si take podtrzymywa w nim dobr atmosfer.

     

Koa terenowe


Oferty pracy

 • Firma ?ZAJSERT?
  Firma ?ZAJSERT? Zakad Pracy Chronionej zatrudni osoby niesyszce. Rodzaj pracy: sprztanie...
 • 1
 • 2

Pogoda w Opolu

°F | °C
invalid location provided

Statystyka

Użytkowników : 7
Artykułów : 46
Odsłon : 20002
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw